Szkolny system oceniania Centrum Kształcenia Praktycznego

 
 
 

"Podstawowym celem edukacji jest ukształtowanie człowieka zdolnego

do robienia rzeczy nowych,

a nie tylko powtarzającego to, co robiły już poprzednie pokolenia

- człowieka twórczego, wynalazczego i odkrywczego.

Następnym celem jest ukształtowanie zmysłów, które będą sprawdzały,

a nie tylko akceptowały to, co się im zaoferuje.

Wielkim niebezpieczeństwem dnia dzisiejszego są slogany,

zbiorowe opinie, gotowe wzorce myślenia.

Musimy, jako jednostki, być zdolni do stawiania oporu,

do krytykowania, do rozróżnienia między tym, co udowodnione, a co nie.

Dlatego też potrzebujemy uczniów aktywnych,

od wczesnych lat uczących się samodzielnie poszukiwać,

po części dzięki spontanicznej aktywności własnej,

po części dzięki temu, co im oferujemy:

takich, którzy wcześnie nauczą się mówić co jest sprawdzalne,

a co po prostu jest pomysłem, jaki przyszedł im do głowy."

 

Jean Piaget

 

 

 
Strona Główna
 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

CENTRUM   KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

w Nidzicy

 

 

 

      Wewnątrzszkolny system oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).

§1. 1Postanowienia ogólne

Wewnątrzszkolny system oceniania jest to zbiór zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności oraz postaw ucznia obowiązujących w danej szkole nastawionych na wspieranie ucznia.

WSO został opracowany na podstawie szerokiej debaty ogólnoszkolnej.

Stanowi podstawę przedmiotowych systemów oceniania.

WSO wspiera rozwój ucznia i umożliwia zastosowanie porównywalnych kryteriów w stosunku do wszystkich uczniów i przez wszystkich nauczycieli. Daje szansę każdemu uczniowi do osiągnięcia postępów w nauce w zależności od jego możliwości, talentu i zainteresowań.

 

 

Przyjęte zasady są podstawą jednolitej polityki oceniania postępów uczniów.

 

§ 2.1. Ocenianie wewnątrz szkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2.0cenianie wewnątrz szkolne ma na celu:

    1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i    postępach w tym zakresie;

2) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)    motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie   rodzicom   (prawnym   opiekunom)   i   nauczycielom   informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

3. Ocenianie powinno uwzględniać następujące zasady:

   1) systematyczność,

  2) cel i przedmiot oceniania powinny być jasno określone; nauczyciel i uczeń muszą wiedzieć  z jakiego   powodu  dokonuje   się  oceny   i  znać  uzasadnienie dla formy sprawdzania; przedmiot oceniania należy wyraźnie określić.

3) powinno być ono trafne; wybrana metoda musi sprawdzać dokładnie to, co zamierzyliśmy sprawdzić,

4)  dokonywane powinno być rzetelnie i obiektywnie; o ile to możliwe trzeba wyeliminować subiektywizm, a ocenę uczynić niezależną od osoby nauczyciela,

5) wszystkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy,

6)  należy uwzględnić różnice pomiędzy uczniami; ocenianie i stosowanie narzędzia oceny powinno zachęcać ucznia do zaprezentowania się z jak najlepszej strony,

7)  przede wszystkim winno uwzględniać kryterium wymagań programowych a następnie wszystkie pozostałe,

8) ocenianie nie powinno służyć dyscyplinowaniu uczniów.

§ 3.1.   Ocenianie wewnątrz szkolne obejmuje:

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2) bieżące oceniani i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole;

3) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru),

3.2 Ocenianie uczniów polega na:

 

- systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce;

-   określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości i wymagań edukacyjnych.

 

§ 4.1. Wymagania edukacyjne, wynikające z realizowanych przez poszczególnych nauczycieli programów nauczania, zebrane w jeden zbiór, przechowywane są u wicedyrektora. Na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) są one udostępniane do wglądu.

 

2. Z wymienionymi w pkt.1 wymaganiami nauczyciele zapoznają uczniów podczas pierwszych zajęć w roku szkolnym.

 

3. Rodziców (prawnych opiekunów), o możliwości zapoznania się z wymienionymi w pkt.1 wymaganiami, miejscu ich przechowywania, opiekun klas informuje w trakcie pierwszego w roku szkolnym zebrania rodziców.

 

4. Opiekun klasy w trakcie pierwszych zajęć informuje uczniów, a podczas pierwszej wywiadówki ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania.

§ 5.1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien j? uzasadnić.

 

 

 

3. Metody przekazywania rodzicom informacji o uczniu:

-     indywidualne rozmowa rodzicami

-     zebrania rodziców;

-     pisemne notatki w zeszytach przedmiotowych;

-     korespondencja z rodzicami.

 

 

§ 6.1. Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest procesem ciągłym

 

 

 

2. W czasie jednych zajęć edukacyjnych uczeń może otrzymać jedną ocenę niedostateczną.

 

 

§ 7.1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe. Drugi semestr - od pierwszego poniedziałku po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku kursów zawodowych organizowanych dla uczni ZSZ przewidziany jest jeden cykl nauki bez podziału na semestry.

2. Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych   w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w §   9.1 .

 

3. Cztery tygodnie przed końcowo rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej   opiekunowie   są   zobowiązani   poinformować ucznia w czasie zajęć   i rodziców    (prawnych opiekunów) w trakcie zebrania o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. Rodziców nieobecnych na zebraniu wychowawca klasy informuje listownie. Ocena przewidywana nie jest ostateczna.

 

4. Opiekun   jest   zobowiązany   najpóźniej    1    dzień   przed   zebraniem   rodziców wymienionym w pkt. 4 wpisać  długopisem  w ostatniej  rubryce dziennika  lekcyjnego przeznaczonej dla ocen cząstkowych przewidywaną ocenę roczną.

 

5. Najpóźniej   3   dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej opiekunowie , w rubryce dziennika lekcyjnego ”ocena roczna", wpisują długopisem ustaloną ocenę.

 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcowo roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 8.1. Oceny   klasyfikacyjne   ustalają   nauczyciele   prowadzący   poszczególne   zajęcia edukacyjne.

 

2.  Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne nie powinny być ustalane jak średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Ocena roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych z pierwszego i drugiego semestru. Ocena uzyskana z kursu ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych w trakcie nauki.

 

3. O   ocenie   klasyfikacyjnej   decydują   przede   wszystkim   oceny   cząstkowe odzwierciedlające opanowanie wiedzy i umiejętności zawartych w przyjętym
programie nauczania. Każdy dział lub pewna partia materiału przerobionego powinna kończyć się egzaminem sprawdzającym.

 

 

4. Oceny semestralne i roczne zapisywane są słownie w pełnym brzmieniu.

 

 

§ 9.1. Bieżące ocenianie, oceny klasyfikacyjne, śródroczne i na koniec roku szkolnego ustala się w stopniach według następującej skali:
 

L.P.

STOPIEŃ

OZNACZENIE CYFROWE

SKRÓT

1.

celujący

6

cel

2.

bardzo dobry

5

bdb.

3.

dobry

4

db.

4

dostateczny

3

dst.

5.

dopuszczający

2

dop.

6.

niedostateczny

1

ndst.

 

 

 

 

 

2.  Dopuszcza się podwyższenie lub obniżenie oceny cząstkowej   przez stosowanie znaków "+" oraz "-" stosowanie w dzienniku następujących symboli ustalonych przez nauczyciela przedmiotu:

NP” - lub data nieprzygotowania jeżeli uczeń zgłosił nieprzygotowanie do zajęć, .

BZ” – jeżeli uczeń zgłosił brak zadania domowego,

NB” – jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce,

+” lub „–” - za aktywność ucznia na lekcji, zadanie domowe lub ich brak,

sprawdzianu lub odmówił odpowiedzi na pytania ustne),

„/” – w przypadku poprawienia oceny. Ocena uzyskana po poprawie umieszczona jest za ww.

znakiem.

 

§10,1. Skala ocen

 

2.. Oceny bieżące i klasyfikacyjne: śródroczna i roczna ustala się według następującej skali:

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu

w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

i praktycznych z programu nauczania danej klasy,

c) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program

nauczania w tej klasie,

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych

i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub

posiada inne porównywalne osiągnięcia.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu

w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale

opanował je w stopniu przekraczającym wymagania na poziom ponadpodstawowy zawarte

w programie nauczania,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania

teoretyczne lub praktyczne.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na

poziomie nie przekraczającym wymagań w podstawach programowych,

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności

samodzielnie lub z pomocą nauczyciela.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu

w ciągu dalszej nauki,

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu

trudności z pomocą nauczyciela.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania w danej klasie,

a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danego

przedmiotu w klasach programowo wyższych,

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.

3. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według kryteriów zawartych w §7.

 

 

 

3. Oceny z zachowania ustalane są na koniec kursu według następującej skali:

 

 

L.P.

STOPIEŃ

1.

wzorowy

2.

bardzo dobry

3.

dobry

4.

poprawny

5.

nieodpowiedni

6.

naganny

 

 

 

 

 

 

4. W oparciu o szkolny system oceniania nauczyciele indywidualnie lub grupa nauczycieli tego samego przedmiotu opracowują przedmiotowe systemy oceniania. Punktem wyjścia są:

-     podstawy programowe,

-     standardy edukacyjne i egzaminacyjne,

-     szkolny system programów nauczania,

-     program wychowawczy szkoły.

 

 

5. Ocena osiągnięć edukacyjnych uczniów powinna.

a) wymagania programowe; wiedza; umiejętności.

b)   czynniki społeczno - wychowawcze:

-         stosunek do przedmiotu,

-         wkład pracy ucznia,

-         systematyczność w pracy,

-         dotychczasowe osiągnięcia,

-         poziom nauczania w klasie i szkole,

 

·          sytuację środowiskową ucznia,

·          warunki nauczania w klasie i szkole.

 

6.Uczeń oceniany jest systematycznie


7. 
     Uczeń ma prawo do dodatkowej i ceny, za udział w olimpiadach technicznych, reprezentowaniu CKP podczas wystaw i innych prezentacji


8.
    Uczeń nie ponosi konsekwencji za zgłoszone  jednokrotne nieprzygotowane do zajęć (tj.  braku  numerków lub ubrania roboczego, zeszytu, pracy domowej, nie przygotowania się do lekcji ).


9.
    Uczniowie klas pierwszych we wrześniu nie otrzymuj? ocen niedostatecznych.

 

§ 11.1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniom szansę uzupełnienia braków poprzez:

wskazanie dróg poprawy, motywowanie, metody efektywnego uczenia się, pomoc koleżeńska itp. (nauczyciel przedmiotu, wychowawca);

umożliwienie   odbycia   dodatkowych   zajęć   praktycznych  (dyrektor   centrum kształcenia);

praca indywidualna z uczniem;

w miarę potrzeb skierowanie ucznia do pedagoga szkolnego (nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny);

- rozmowa z rodzicami (nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny).

2. Podjęte działania należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

3. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy dostosować odpowiednie metody i formy pracy.


§ 12.1
. Uczeń, który opuścił zajęcia zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości i umiejętności z danego materiału. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa w terminie wyznaczonym przez nauczyciela na danym dziale. Niezaliczenie zaległego materiału skutkuje ocena negatywna z działu.

 

  2. Uczeń nie klasyfikowany w skali roku z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

  3. Na prośbę   ucznia   nie klasyfikowanego w skali roku z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego   rodziców     (prawnych   opiekunów)   Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Dyrektor centrum w porozumieniu z nauczycielem (nauczycielami) przedmiotu wyznacza - w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami - egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w danym roku szkolnym. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego

   5. Egzamin przeprowadza komisja w składzie:   

-    dyrektor lub wicedyrektor jako przewodniczący komisji,

-    nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie ucznia,

-    nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

6. Nauczyciel   prowadzący   dane   zajęcia   edukacyjne   ustala   pytania   (ćwiczenia) egzaminacyjne,   które   mają  formę   ustną,   pisemną  lub     praktyczną.   Ich   treść egzaminujący konsultuje z członkiem komisji, a zatwierdza przewodniczący komisji.


7.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: termin egzaminu, imiona i nazwiska egzaminujących, tematy zadań i pytań egzaminacyjnych oraz ocenę końcową.

 

 § 13.1 Postanowienia końcowe

1. Uczeń uczestniczący w konkursach i zawodach międzyszkolnych jest zwolniony z zajęć

edukacyjnych w dniu konkursu; zwolniony jest również z odpytywania w dniu następnym

z przedmiotów, z których zajęcia odbywały się w dniu konkursu/ zawodów. Sprawa nie dotyczy

zapowiedzianych wczesnej sprawdzianów.

2. Wszelkie sytuacje konfliktowe wynikające z odmiennej interpretacji WSO rozwiązywane są na drodze mediacji.

3. Szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć ucznia znajdują się w przedmiotowych

i nauczycielskich systemach oceniania, stanowiących załącznik do WSO.

4. Ściąganie czy też podpowiadanie na sprawdzianie pisemnym dyskwalifikuje ucznia i jest

równoznaczne z przyznaniem mu 0 punktów czyli otrzymaniem oceny niedostatecznej.

5. Wszelkie formy pisemne weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia powinny być sprawdzone

i udostępnione uczniowi przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni.

6. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym oceniany jest z zajęć edukacyjnych zgodnie

z obowiązującym Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ze szczególnym uwzględnieniem

specjalnych potrzeb wynikających z ogólnego stanu zdrowia, występujących dysfunkcji

i niepełnosprawności zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

7. Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych można wydłużyć okres nauki na każdym etapie

edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych

(ze wszystkich lub niektórych przedmiotów). Dla ucznia, któremu wydłuża się etap kształcenia,

konieczne jest napisanie programu edukacyjnego na wydłużony rok szkolny, uwzględniając jego

potrzeby i możliwości rozwojowe oraz różne rozwiązania organizacyjne.

 

§ 14.1. System oceniania podlega ewaluacji. Analiza procedur, wyników, postaw  wobec oceniania, a także jego skutków powinna dostarczyć wniosków do doskonalenia SSO stosownie do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców.

2. Ewaluacja uwzględnia:

-        uwagi uczniów, rodziców, nauczycieli, nadzoru pedagogicznego (ankiety,    skale postaw),

-        analizę dokumentacji szkolnej,

-        prawo szkolne.