Szkolny system oceniania Centrum Kształcenia Praktycznego

 
 
 

"Podstawowym celem edukacji jest ukształtowanie człowieka zdolnego

do robienia rzeczy nowych,

a nie tylko powtarzającego to, co robiły już poprzednie pokolenia

- człowieka twórczego, wynalazczego i odkrywczego.

Następnym celem jest ukształtowanie zmysłów, które będą sprawdzały,

a nie tylko akceptowały to, co się im zaoferuje.

Wielkim niebezpieczeństwem dnia dzisiejszego są slogany,

zbiorowe opinie, gotowe wzorce myślenia.

Musimy, jako jednostki, być zdolni do stawiania oporu,

do krytykowania, do rozróżnienia między tym, co udowodnione, a co nie.

Dlatego też potrzebujemy uczniów aktywnych,

od wczesnych lat uczących się samodzielnie poszukiwać,

po części dzięki spontanicznej aktywności własnej,

po części dzięki temu, co im oferujemy:

takich, którzy wcześnie nauczą się mówić co jest sprawdzalne,

a co po prostu jest pomysłem, jaki przyszedł im do głowy."

 

Jean Piaget

 

 

 
Strona Główna
 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

CENTRUM   KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

w Nidzicy

 

 

 

 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

CENTRUM KSZTAŁCANIA PRAKTYCZNEGO

W NIDZICY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

CENTRUM   KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

w Nidzicy

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm. § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843 oraz z 2016 r. poz. 1278)

 

§1.Postanowienia ogólne

 

         Wewnątrzszkolny system oceniania jest to zbiór zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności oraz postaw ucznia obowiązujących w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy zwanego dalej Centrum, nastawionych na wspieranie ucznia.

WSO wspiera rozwój ucznia i umożliwia zastosowanie porównywalnych kryteriów w stosunku do wszystkich uczniów i przez wszystkich nauczycieli. Daje szansę każdemu uczniowi do osiągnięcia postępów w nauce w zależności od jego możliwości, talentu i zainteresowań.

         Na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel do swojego przedmiotu układa Przedmiotowy System Oceniania,  z którym uczniowie zapoznawani są  podczas pierwszych zajęć w roku szkolnym.

§ 2. 0cenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 

    1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i    postępach w tym zakresie;

2) pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)    motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4) dostarczanie   rodzicom   (prawnym   opiekunom)   i   nauczycielom   informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

§ 3. Ocenianie uczniów polega na

     1) systematycznym obserwowaniu i dokumentowaniu postępów ucznia w nauce;

    2) określeniu poziomu jego osiągnięć w odniesieniu do rozpoznanych możliwości i wymagań edukacyjnych.

 

§ 4.  Sposoby przekazywania rodzicom informacji o uczniu:

 

1) indywidualne rozmowa rodzicami

2) zebrania rodziców;

Wewnątrzszkolny system oceniania w skrócie jest prezentowany na pierwszej wywiadówce. Nauczyciel informuje rodziców, gdzie znajduje się jego pełna wersja.

3) korespondencja z rodzicami.

 

§ 5. Skala ocen

 

1)Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne  ustala się w stopniach według następującej skali:
 

L.P.

STOPIEŃ

OZNACZENIE CYFROWE

SKRÓT

1.

celujący

6

cel

2.

bardzo dobry

5

bdb.

3.

dobry

4

db.

4

dostateczny

3

dst.

5.

dopuszczający

2

dop.

6.

niedostateczny

1

ndst.

       

 

2) Oceny semestralne i roczne zapisywane są słownie w pełnym brzmieniu.

3) Oceny   klasyfikacyjne   ustalają   nauczyciele   prowadzący   poszczególne   zajęcia edukacyjne. W przypadku, gdy przedmiot prowadzony jest przez więcej niż jednego nauczyciela ocena niedostateczna z części przedmiotu skutkuje oceną niedostateczną z przedmiotu.

4) Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

5) Przy ocenach cząstkowych dopuszcza się podwyższenie lub obniżenie oceny cząstkowej   przez stosowanie znaków "+" oraz "-"

6) Stosowane w dzienniku  symbole mają następujące znaczenie

„NP” – jeżeli uczeń zgłosił nieprzygotowanie do zajęć, .

„BZ” – jeżeli uczeń zgłosił brak zadania domowego,

„NB” – jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce,

„+” lub „–” - za aktywność ucznia na lekcji,

„/” – w przypadku poprawienia oceny.

 

7) Zakres wymagań na poszczególne oceny:

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu

w danej klasie, lub

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych

i praktycznych z programu nauczania danej klasy, lub

c) proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program

nauczania w tej klasie, lub

d) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, lub

e) spełnia wymagania  wynikające z PSO dla tego stopnia

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu

w danej klasie, lub

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi stosować posiadaną wiedzę do

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, lub

c) spełnia wymagania  wynikające z PSO dla tego stopnia

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował główne  wiadomości określone programem nauczania w danej klasie,  lub

b) poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań, lub

c) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, lub

d) spełnia wymagania  wynikające z PSO dla tego stopnia

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania ale są widoczne braki.

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności

samodzielnie lub z pomocą nauczyciela, lub

c) spełnia wymagania  wynikające z PSO dla tego stopnia

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie

przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu

w ciągu dalszej nauki, lub

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu

trudności z pomocą nauczyciela, lub

c) nie zawsze stosuje się do wskazówek i poleceń nauczyciela, lub

d) spełnia wymagania  wynikające z PSO dla tego stopnia

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, lub

b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.

c) nie stosuje się do zaleceń bhp, czym stwarza zagrożenie, lub

d) nie stosuje się do poleceń nauczyciela, lub

e) spełnia wymagania  wynikające z PSO dla tego stopnia

 

§6. Ocena z zachowania

 

1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- okazywanie szacunku innym osobom.

2) Oceny z zachowania wystawia się kursantom i są one umieszczane na zaświadczeniu o ukończeniu kursu. 

3)Skala ocen z zachowania

 

 

L.P.

STOPIEŃ

1.

wzorowy

2.

bardzo dobry

3.

dobry

4.

poprawny

5.

nieodpowiedni

6.

naganny

 

 

§ 7. Egzamin poprawkowy

 

1) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2) Egzamin z przedmiotów teoretycznych składa się z części pisemnej i ustnej

3) Egzamin z zajęć praktycznych obejmuje zadanie praktyczne do wykonania

 

§ 8. Egzamin klasyfikacyjny

 

1) Uczeń nieklasyfikowany w skali roku z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

2) Na prośbę   ucznia   nieklasyfikowanego w skali roku z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

3) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

4) Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

5) Egzamin z przedmiotów teoretycznych składa się z części pisemnej i ustnej

6) Egzamin z zajęć praktycznych obejmuje zadanie praktyczne do wykonania

 

§ 9 . Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia

 

 1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2) Zastrzeżenia, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w szkole policealnej – semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1)Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

3)Oceny klasyfikacyjne semestralne i roczne nie powinny być ustalane jak średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Ocena roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych z pierwszego i drugiego semestru. Ocena uzyskana z kursu ustalana jest na podstawie ocen uzyskanych w trakcie nauki. 

4)Uczeń nie ponosi konsekwencji za zgłoszone  jednokrotne nieprzygotowane do zajęć (tj. braku  numerków lub ubrania roboczego, zeszytu, pracy domowej, nie przygotowania się do lekcji ).
5) Uczniowie klas pierwszych we wrześniu nie otrzymują ocen niedostatecznych.

6)Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła  w miarę możliwości stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków poprzez:

wskazanie dróg poprawy, motywowanie, metody efektywnego uczenia się, pomoc koleżeńska itp. (nauczyciel przedmiotu, wychowawca);

umożliwienie   odbycia   dodatkowych   zajęć   praktycznych  (Dyrektor   Centrum Kształcenia);

praca indywidualna z uczniem;

w miarę potrzeb skierowanie ucznia do pedagoga szkolnego (nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny);

- rozmowa z rodzicami (nauczyciel przedmiotu, wychowawca, pedagog szkolny).

Podjęte działania są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.

7) Uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowuje się odpowiednio metody i formy pracy.

8) Uczeń, który opuścił zajęcia zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości i umiejętności z danego materiału. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności odbywa w terminie wyznaczonym przez nauczyciela na danym dziale. Niezaliczenie zaległego materiału skutkuje ocena negatywna z działu.

9) Uczeń uczestniczący w konkursach i zawodach międzyszkolnych jest zwolniony z zajęć edukacyjnych w dniu konkursu; zwolniony jest również z odpytywania w dniu następnym z przedmiotów, z których zajęcia odbywały się w dniu konkursu/ zawodów. Nie dotyczy zapowiedzianych wczesnej sprawdzianów.

 10) Wszelkie sytuacje konfliktowe wynikające z odmiennej interpretacji WSO rozwiązywane są na drodze mediacji.