Program wychowawczy Centrum Kształcenia Praktycznego

 
 
 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się
coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby bardziej był, a nie tylko
więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał
bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich."

Jan Paweł II

 

 
Strona Główna
 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

CENTRUM   KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

w Nidzicy

 

Założenia programu:

 

1)  Centrum Kształcenia Praktycznego jest organem wspierającym działania wychowawcze szkoły i rodziców (prawnych opiekunów)

2) Wszyscy pracownicy Centrum Kształcenia Praktycznego są wychowawcami-oddziałują na młodzież swoją osobowości i postawą

3) Wszelkie działania wychowawcze powinny służyć kształtowaniu w wychowanku wewnętrznej harmonii sfery intelektualnej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałej osobowości ucznia

4) Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje nauczanie i wychowanie prospołeczne uczniów (słuchaczy) polegające na akcentowaniu podstawowych zagadnień prozdrowotnych, ekologicznych, regionalnych, europejskich i filozoficznych

5) Centrum Kształcenia Praktycznego realizuje program wychowawczy obejmujący uczniów w całym cyklu kształcenia w ramach, którego:

a) umożliwia uczniom podtrzymanie ich poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej, kładąc nacisk na utrwalenie w tym względem tolerancji,

b) organizuje lub wspiera zbiorowe uczestnictwo uczniów w różnych wartościowych i kształcących imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i turystycznych

6) Pełni funkcję: kształcącą, wychowawczą, opiekuńczą, administracyjno-ekonomiczną i kulturotwórczą, tworząc warunki do wielostronnego tj. intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego, politechnicznego rozwoju ucznia

7) Centrum Kształcenia Praktycznego wyrabia inicjatywę u uczniów do pozyskania umiejętności racjonalnego wykorzystania nabytej wiedzy w życiu codziennym, w szczególności zaś:

a) pomaga wypracować uczniom właściwy stosunek do samego siebie, odnajdować równowagę i harmonią wewnętrzną,

b) dostarcza uczniom wiadomości, które pozwalają im przyjść właściwą postawę wobec otaczającego ich świata, żyć w zgodzie i harmonii naturalnym środowisku,

c) wpaja istotne wiadomości z punktu widzenia kształtowania się właściwego stosunku człowieka do jego otoczenia społecznego,

d) przygotowuje uczniów do korzystania z wytworzonej przez współczesną cywilizację wiedzy zespołów informacyjnych, rozwija sprawności językowo-poznawcze oraz umiejętności posługiwania się współczesnymi środkami przekazu i komunikowania się

e) organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi

f) umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, m.in. poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, zawodach, konkursach, olimpiadach przedmiotowych i technicznych

8) Każdy jest osobą wolną, świadomą trudu odpowiedzialność za dokonywane wybory

9) Podstawowym prawem i obowiązkiem w Centrum Kształcenia Praktycznego jest uczestniczenie w zajęciach, nauka i zdobywanie jak najwyższych kwalifikacji zawodowych

 

Cele programu wychowawczego

1) Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia

2) Tworzenie pozytywnych wzorców

3) Wprowadzenie wychowanie do pracy

4) Współpraca Centrum Kształcenia Praktyczną z szkołą, rodzicami, instytucjami wspierającymi

5)Współpraca z stowarzyszeniami wychowawczymi oraz organizacjami młodzieżowymi

6) Przygotowanie młodzieży uczącej się do wejścia na rynek pracy

7) Lepszy start młodych w dorosłe życie

8) Ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt

9) Aktywizacja młodzieży w życiu Centrum Kształcenia Praktycznego

10) Edukacja ekologiczna

11) Kształtowanie szacunku do dziedzictwa narodowego i postaw patriotycznych

 

Sposób realizacji programu

1) Praca wychowawcza właściwa dla poszczególnych zajęć edukacyjnych

2) Realizacja zadań wychowawców klas

3) Współpraca wychowawcza z szkołą, rodzicami, zakładami pracy

4) Wypełnianie działań wychowawczych zawarty w statucie Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy

5) Realizowanie działań okolicznościowych (zawody, turnieje wiedzy technicznej, olimpiady, konkursy)

6) Współpraca z organem administracji samorządowej i pozasamorządowej dotycząca problemów wychowawczych

 

Obowiązki pracowników Centrum Kształcenia Praktycznego wynikające z programu wychowawczego

1) Traktowanie ucznia jako podmiotu działań wychowawczych mających na celu wszechstronny rozwój osobowościowy

2) Wpajanie zasad rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych

3) Nauczenie szacunku dla wspólnego dobra i dziedzictwa kulturowego

4) Współpraca wychowawcza z szkołą, rodzicami, zakładami pracy

5) Kształtowanie postaw patriotycznych

6) Nauczenie dialogu i umiejętności słuchania innych - kształtować zachowań asertywnych

7) Wdrożenie do poszanować politycznych i religijnych

8) Kształtowanie właściwych postaw w zachowaniu środowiska naturalnego

 

 

Procedura działań w sytuacjach kryzysowych

Jeżeli zachodzi potrzeba pilnej interwencji Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawach dotyczących sytuacji ucznia ustala się następujący tryb postępowania:

1)          Nauczyciel - wychowawca zobowiązany jest poinformować o zaistnieniu sytuacji kryzysowej wicedyrektora, a w razie jego nieobecności - dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego

2)   W celu ustalenie jednolitych działań Centrum Kształcenia Praktycznego dyrektor/wicedyrektor zwołują zespół  składzie:

ü                  Dyrektor CKP/ Wicedyrektor CKP

ü                  Nauczyciel - wychowawca

ü                  Pedagog szkolny

 

EWALUACJA PROGRAMU

 Analizy realizacji Programu Wychowawczego Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, obok bieżącego monitorowania, dokonuje się w trakcji posiedzenia Rady Pedagogicznej. Analizuje poddawanie się następujące elementy:

v     diagnoza elementów wychowawczych

v     funkcjonowanie pomocy pedagogicznej

v współpraca z szkołą, rodzicami i instytucjami w zakresie wychowawcza

  

Projekt opracował:

Jarosław Kwiecień


Plik do pobrania Program wychowawczy Centrum Kształcenia Praktycznego


Strona Główna