Regulamin zajęć w Centrum Kształcenia Praktycznego
Strona Główna

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 

Niniejszy regulamin reguluje sprawy zwi±zane z przebywaniem uczniów i słuchaczy na terenie Centrum oraz uczestnictwem w zajęciach dydaktycznych.

 

Wprowadza się następuj±ce rozwi±zania organizacyjno porz±dkowe:

 1. Do pracowni wykładowych dozwolony jest wstęp tylko uczniom, którzy zgodnie z planem maj± zajęcia dydaktyczne.
 2. Na pocz±tku zajęć uczniowie (słuchacze) zapoznaj± się z:
  • Niniejszym regulaminem,
  • Przepisami bhp i p-poż.,
  • Prawami i obowi±zkami ucznia (wg Statutu „Centrum”).
 3. Uczniowie (słuchacze) na zajęcia zgłaszaj± się punktualnie.
 4. W trakcie zajęć uczeń (słuchacz) zobowi±zany jest do kulturalnego zachowania wobec przełożonych i kolegów, poszanowania mienia „Centrum”.
 5. W czasie przebywania na zajęciach w „Centrum” zabrania się:
  • Palenia tytoniu,
  • Używania otwartego ognia,
  • Rzucania przedmiotów, biegania, wywoływania hałasu,
  • Spożywania alkoholu i innych ¶rodków odurzaj±cych.
  • Używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy, oraz sprzętu rejestruj±cego i nagrywaj±cego podczas zajęć .
  • Poruszania się pojazdami po terenie „Centrum „
  • Opuszczania terenu „Centrum” podczas przerw,
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Centrum ¶rodków żr±cych, materiałów wybuchowych itp.
 7. Je¶li brak jest podstaw do wystawienia oceny końcowej z przedmiotu z powodu opuszczenia zajęć uczeń (słuchacz) jest z tych zajęć nieklasyfikowany.
 8. Uczeń (słuchacz) nieklasyfikowany, może ubiegać się o przyst±pienie do  egzaminu klasyfikacyjnego jeżeli  nieobecno¶ci na zajęciach s± usprawiedliwione np. zwolnienie lekarskie, potwierdzone wezwanie urzędowe itp.
 9.  Uczeń (słuchacz) nie przestrzegaj±cy zasad regulaminu może decyzj± Rady Pedagogicznej zostać usunięty z odbywania praktyki w CKP.
 10. Wszelkie inne sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem będ± rozstrzygane przez Dyrektora „Centrum” w porozumieniu z zainteresowanymi rodzicami i uczniami (słuchaczami).