CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
ZEZWOLENIE Nr
N/22

13-100 Nidzica, ul. Wyborska 10

 

 

 

    Recykling 
 
 
 
 
 
 
 
    Kontakt

administrator
Matusiak Maciej

Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy posiada zezwolenie
Nr ŚR.I.6620-027/08 wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w oparciu o art. 42
ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. Nr 25, poz. 202).

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy świadczą usługi stacji demontażu pojazdów.

STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW
CZYNNA:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
SOBOTA - NIECZYNNE

Godziny otwarcia:
w godzinach od 8.00 do 15.00

Tel/Fax: 89 625 24 71

 

l

Oferujemy wykonanie usługi kasacji pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawa o recyklingu pojazdów (Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz.202), która to mówi, że jedynie stacje demontażu są uprawnione do przeprowadzania w/w procedury (Art.5)

Właściciel pojazdu jest zobowiązany przekazać pojazd wycofany z eksploatacji do stacji demontażu (Art. 18)

 1. W myśl Art. 24 bezpłatnie złomujemy pojazdy, wystawiamy zaświadczenia o demontażu, unieważniamy dowody rejestracyjne, karty pojazdów oraz tablice rejestracyjne

 2. Gwarantujemy przetransportowanie pojazdu do stacji demontażu
 3. Transport na terenie powiatu Nidzickiego wykonujemy bezpłatnie
 4. Samochód po wypadku uznawany jest za kompletny
Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu

Właściciel lub osoba upoważniona ma obowiązek przedstawić do wglądu:

 • Dowód osobisty właściciela pojazdu
 • Dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający dane pojazdu oraz kartę pojazdu, jeśli była wydana lub stosowne zaświadczenie wystawione przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu
 • W przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub nieobecności właściciela należy przedstawić pisemne upoważnienie - druk w załączeniu w biurze
 • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do wyzłomowania pojazdu
 • W przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela), umowa kupna potwierdzona w urzędzie skarbowym
 • Akt zgonu, jeżeli właściciel zmarł, a osoba oddająca samochód do stacji, jest bezpośrednio z nim spokrewniona np. syn, córka, żona itd. (pod warunkiem, że nie zostało wszczęte prawo spadkowe)
 • Dokument poświadczający przynależność samochodu w przypadku podziału majątku (np. rozwód), lub spraw spadkowych
 • Dokumenty świadczące o spłacie należności wobec banku, jeżeli samochód został objęty zastawem
 • W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, pokwitowanie z policji lub  należy przedstawić zaświadczenie w celu złomowania pojazdu z właściwego wydziału komunikacji lub potwierdzoną kserokopię dowodu rejestracyjnego

Ponadto:

 • Wymagana jest obecność właściciela pojazdu, lub w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel, współwłaściciel lub upoważnienie podpisane przez drugiego współwłaściciela (współwłaścicieli)
 • Pojazdy kompletne przyjmujemy bezpłatnie
 • Pojazd powinien posiadać czytelne znaki identyfikacyjne tj. nr nadwozia, nr silnika
 • Pojazdy niekompletne - dostarczający płaci 5zł za każdy brakujący kg

UWAGA:

W przypadku zagubienia lub kradzieży dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, tablic(y) rejestracyjnych, właściciel składa odpowiednie oświadczenie. W takim przypadku, oraz jeżeli właściciel pojazdu nie jest uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym konieczne jest przedstawienie dokumentu własności pojazdu, np: umowy Kupna-Sprzedaży, faktury, aktu darowizny, odpisu wyroku sądu itp.

Po przyjęciu pojazdu do kasacji właściciel otrzymuje:

 • Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do Stacji Demontażu Pojazdów
 • Unieważnienie dowodu rejestracyjnego
 • Unieważnienie tablic rejestracyjnych
 • Unieważnienie karty pojazdu (jeśli była wydana)

POZBĄDŹ SIĘ KŁOPOTU, ZEZŁOMUJ SAMOCHÓD LEGALNIE!!!