Statut Centrum Kształcenia Praktycznego

     

STATUT

 

 

 

CENTRUM   KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

w Nidzicy

 

 
Strona Główna

Nidzica 2011-01-01

 

 

STATUT

 

 

 

CENTRUM   KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

w Nidzicy

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1.Centrum Kształcenia Praktycznego  w Nidzicy zwane dalej   „  Centrum" jest publiczną placówką oświatową.

2. Siedziba Centrum mieści się w Nidzicy przy ulicy Wyborskiej 10.

                                                                                                                    

3. Organem prowadzącym Centrum  jest  Powiat Nidzicki

nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty.

 

 

                                                           ROZDZIAŁ 2

                                         CELE I ZADANIA CENTRUM

§1

Cele

Celem Centrum jest działalność edukacyjna stymulująca rozwój umiejętności praktycznych i manualnych młodzieży.

Podwyższenie umiejętności i poziomu edukacyjnego.

Praca w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych.

 

Świadczenie usług zainteresowanym podmiotom.

Poprawa jakości i poziomu szkolenia praktycznego.

1.  Centrum   realizuje kształcenie   praktycznego i teoretyczne   dla   uczniów (słuchaczy)  kształcących   się w następujących  zawodach:

-   technik technologii drewna

-   technik budownictwa

-   technik żywienia i gospodarstwa domowego

-   technik mechanik

-  technik pojazdów samochodowych

-    monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

-  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

-   mechanik pojazdów samochodowych

-  ślusarz.

-   kucharz małej gastronomii

-  kucharz

-   malarz – tapeciarz

-   stolarz

-   tapicer 

-  blacharz samochodowy.

-  kwalifikacyjne kursy zawodowe

2.          Centrum prowadzi Okręgową  Stację Kontroli Pojazdów.

3.          Stację demontażu pojazdów.

4.          Drobne usługi ślusarsko – spawalnicze.

5.          Centrum prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedmiotów zawodowych dla następujących szkół: ZSZiO Nidzica, SOS W Nidzica, ZSRiO Jagarzewo.

6.          Centrum realizuje zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych przedmiotów zawodowych wynikające z programów nauczania zajęć praktycznych a także zadania zlecone przez szkoły, organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze

4. Do zadań Centrum należy:

a)    organizowanie i prowadzenie programowych zajęć praktycznych , praktyk zawodowych dla uczniów (słuchaczy) szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu,

b)   prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów gimnazjów.

c)        prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

d)  organizowanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe z
przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych w
trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

e)  realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący
oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze a w szczególności:

-   organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych teoretycznych i praktycznej nauki zawodu, w zakresie
nowoczesnych technik, technologii i metod wytwarzania

-  organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych

form kształcenia w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach

f) prowadzenia zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych

 5. Centrum może ponadto prowadzić:

a)   kursy umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,

b)     zajęcia uzupełniające w zakresie nauki zawodu dla młodocianych,

c)  kształcenie w formie modułowej, zgodnie z programem nauczania dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego,

   d) pozaszkolne formy kształcenia umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.

6.       Zadania Centrum realizowane są głownie poprzez zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach, warsztatach lub laboratoriach.

7.       Sposób wykonania zadań dla szkół określa szczegółowo porozumienie zawarte między Centrum a szkołą lub innym podmiotem zlecającym wykonanie określonego zadania.

 

ROZDZIAŁ 3

 

 organy centrum

§1

1.  Organami Centrum są:

a)   Dyrektor Centrum,

b)  Rada Pedagogiczna,

 2.      Organy Centrum współpracują z właściwymi organami szkół oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi, na rzecz których Centrum wykonuje statutowe zadania.

3.      Dyrektor Centrum:

 

1)               kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz,

2)       sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)       sprawuje opiekę nad uczniami (słuchaczami) oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów (słuchaczy),

4)       realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,

5)               opracowuje plan finansowy Centrum,

6)               dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum. Ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą Centrum,

7)               współpracuje    z    właściwymi    organami    szkół   oraz    innych   jednostek organizacyjnych, na rzecz, których centrum wykonuje statutowe zadani,

8) w porozumieniu z dyrektorem właściwej szkoły lub innej jednostki, na  rzecz    której Centrum wykonuje statutowe zadania, podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia (słuchacza) z listy uczących się w Centrum, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

9) powierza każdy oddział lub grupę opiekunowi - nauczycielowi uczącemu w
tym oddziale lub grupie,  

10) w uzgodnieniu z odpowiednimi organami szkoły lub innej jednostki, określa    sposoby kontaktu i współpracy opiekuna z przedstawicielami instytucji kierujących uczniów (słuchaczy) do Centrum,

11) na podstawie odrębnych przepisów określa:

 

        zasady sprawowania opieki nad uczniami (słuchaczami) przebywającymi w Centrum,

        zasady sprawowania opieki nad uczniami (słuchaczami) podczas zajęć poza siedzibą Centrum i w trakcie wycieczek organizowanych przez Centrum,

        zasady organizacyjno-porządkowe w Centrum,

12) jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Centrum nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami,

13) wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów.

4.     Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora Centrum określają przepisy ustawy o systemie oświaty.

5.     W Centrum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele zatrudnieni w Centrum. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Centrum. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone   przez   Dyrektora   Centrum   za   zgodą   lub   na   wniosek   Rady Pedagogicznej.   Rada  Pedagogiczna działa według ustalonego przez  siebie regulaminu swojej działalności.

i                                                                                                                                                                                    i

6.       Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

1)               zatwierdzenie planów pracy Centrum,

2)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji uczniów,

3)       opiniowanie i podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Centrum,

4)       ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum,

5)       podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia (słuchacza) z listy uczniów zajęć i kursów z Centrum,

6)                   przedstawianie wniosków w sprawie działalności statutowej Centrum, 

7.       Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)        opiniowanie organizacji pracy Centrum, w tym rozkładu zajęć,

2)   opiniowanie kierunku działania Centrum, zgodnie z priorytetami ustalonymi przez organ prowadzący lub wynikającymi z regionalnych planów rozwoju,

3)   opiniowanie wniosków Dyrektora Centrum o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)   opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5)   opiniowanie tematyki rad szkoleniowych,

6)   opiniowanie propozycji Dyrektora Centrum dotyczących kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w placówce,

8)   występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Centrum z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki, jej dyrektora, 

9)       występowanie do Dyrektora Centrum o dokonanie oceny pracy nauczyciela

10) Rada Pedagogiczna przygotowuje  i   opiniuje  projekt  zmian  w  Statucie
Centrum.

11) Ewentualne spory między organami będą rozwiązywane w drodze negocjacji lub oddzielnie zawieranych porozumień.       

                                                              

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

                                                                 ORGANIZACJA CENTRUM

§1.

                                                           

 

                           D:\Users\ckp\Desktop\2012-08-07\001.jpg

 

                                                                   §2.

 

Podstawową formą pracy dydaktycznej w Centrum są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach lub warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest pracownia, którą kieruje i odpowiada za jej działalność nauczyciel (opiekun pracowni).

2.       Podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z

  uczniów (słuchaczy) realizujących określony program nauczania.           

3. Liczebność uczniów w zależności od realizowanej tematyki wynosi od 5-10 uczniów(słuchaczy), w uzasadnionych przypadkach  na wniosek Dyrektora organ prowadzący może zmienić liczebność uczniów w grupie.

4.  Szczegółową organizację zajęć praktycznych określają odrębne przepisy.

5.        Tygodniowy rozkład zajęć ustala Dyrektor Centrum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

6.        W Centrum działają następujące pracownie:

 

a)     techniczna,

b)          ślusarsko-spawalnicza,

c)           montażu instalacji i urządzeń sanitarnych,

d)          obróbki wyrobów metalowych i tworzyw sztucznych,

e)            obróbki mechanicznej,

f)              malarsko-budowlana,

 

g)     diagnostyczna,

h)      tapicersko-stolarska,

i)       budowy i eksplantacji silników,

j)       gastronomiczna,

k)           napraw bieżących,

l)         elektromechaniki samochodowej,

m)      inne, organizowane wg potrzeb,

 

7.   Godzina lekcyjna zajęć praktycznych trwa 55 minut.

8.   Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych trwa 45 minut.

9.   Przerwa zajęć praktycznych trwa 30 minut.

 

§3.

Szczegółową  organizację   zajęć   w   danym   roku   szkolnym   określa   arkusz organizacyjny Centrum.

 

1. Arkusz   organizacyjny  Centrum  opracowany jest  przez  Dyrektora  Centrum

do 30 kwietnia i zatwierdzany przez organ prowadzący do 31 maja każdego roku.

2. W arkuszu organizacji Centrum zamieszczona jest w szczególności: liczba pracowników Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczba godzin zajęć edukacyjnych oraz liczba godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

                                                                                         

3.  Na  podstawie zatwierdzonego   arkusza    organizacji    Centrum    Dyrektor,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

 

 

                                                        ROZDZIAŁ 5

                                                                              BIBLIOTEKA

§1.

1.   W CKP funkcjonuje biblioteka techniczna.

2.     Biblioteka jest pracownią służącą do realizacji: potrzeb i zainteresowań słuchaczy, zadań edukacyjnych i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

3.            Z   biblioteki   mogą  korzystać   uczniowie,   słuchacze,   nauczyciele   oraz   inni pracownicy CKP.

4.            Główne zadania biblioteki to:

-  udostępnianie księgozbioru na zasadzie wypożyczeń uczniom, słuchaczom,
nauczycielom i innym pracownikom CKP

-   udostępnianie księgozbioru podręcznego wyżej wymienionym do wykorzystania w czytelni lub bieżącego wykorzystania na zajęciach

-   udostępnianie opracowań na nośnikach magnetycznych: kasety,

-   gromadzenie i opracowywanie księgozbioru.

5. Biblioteka współpracuje z biblioteką publiczną i pedagogiczną.

6.  Szczegółowe    zasady    organizacji    biblioteki,    gromadzenia    zbiorów,    ich
porządkowania oraz udostępniania określają odrębne przepisy.

7. Bibliotekarz  jest   odpowiedzialny   za   dobór   księgozbioru,   jego zabezpieczenie i utrzymanie w należytym stanie, a ponadto:

- programuje i nadzoruje realizację Edukacji czytelniczej i medialnej

- organizuje zajęcia propagujące czytelnictwo prasy technicznej

- dokonuje wstępnej selekcji zbiorów, którą przeprowadza komisja powołana przez

Dyrektora CKP.

 

 


 

                                ROZDZIAŁ 6

                                PRACOWNICY CENTRUM

§1.

1.    Centrum zatrudnia nauczycieli oraz pracowników    administracji technicznej  i obsługowych.

2.   Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników

Centrum określają odrębne przepisy oraz Kodeksu pracy.

3.   Nauczyciel  praktycznej  nauki  zawodu prowadzi  pracę  dydaktyczno  -

wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy podczas zajęć i pełnionych przez niego dyżurów podczas przerw.

 

4.Nauczyciel zobowiązany jest do:

 

1)     opracowania własnego planu nauczania, w oparciu o obowiązujące przepisy, samodzielnego wyboru metody i tempa pracy z grupą oraz z poszczególnymi uczniami (słuchaczami) w zależności od potrzeb,

2)     organizowania procesu dydaktycznego zgodnie z przyjętymi standardami  dydaktyki i wymogami programu kształcenia,

3)     uczestnictwa w organizowaniu i przygotowaniu zajęć praktycznych i kursów,

4)  uczestnictwa w pracach komisji przedmiotowych,

5)  utrzymania w sprawności technicznej warsztatu pracy, pomocy technodydaktycznych, wnioskowania o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych Centrum,

6)           stymulowania rozwoju psychofizycznego uczestników zajęć, ich zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów i słuchaczy,

7)     w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów (słuchaczy) udzielania im pomocy przy eliminowaniu niepowodzeń w nauce,

8)           obiektywnej i jawnej oceny wiedzy, umiejętności uczniów (słuchaczy) oraz sprawiedliwego ich traktowania,

9)     dostosowanie wymagań edukacyjnych w stosunku do ucznia (słuchacza), u którego stwierdzono(na podstawie pisemnej opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej) specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, wynikającym z programu nauczania,

10)   na prośbę rodziców uczniów, wychowawcy klasy, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej informowania o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów (słuchaczy),

11)    doskonalenia osobistych umiejętności dydaktycznych i merytorycznych przez systematyczne uczestniczenie w różnych formach doskonalenia,

12)    dochowania tajemnicy służbowej w zakresie spraw i tematów, które naruszyłyby dobro osobiste nauczycieli, innych pracowników Centrum oraz uczniów i ich rodziców,

13)    stosowania zasad i reguł zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,

14)    zapewnienia odpowiedniego poziomu i jakości wykonywanych z grupą zajęć,

 prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

17) usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach praktycznych,

18) przygotowania   informacji   o   klasie   na  posiedzenie   Rady   Pedagogicznej
(frekwencja, oceny, zachowanie),

19)    dochowania tajemnicy Rady Pedagogicznej,

20) zapoznania na początku roku szkolnego uczniów z:

 

a)   organizacją pracy pracowni,

b)  regulaminem zajęć praktycznych,

c)       ogólnymi przepisami bhp i p.poż,

d)  harmonogramami przejść przez określone działy szkoleniowe.

21) Zapoznania uczniów po zmianie działu  ze szczegółowymi  przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy związanymi z zajęciami w nowych pracowniach.

22)   Nauczyciel ponosi konsekwencje za negatywne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów (słuchaczy) na zajęciach oraz podczas wyznaczonych dyżurów,

5.       Nauczyciel ma prawo do korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych,

6.       Nauczyciele podlegają nadzorowi pedagogicznemu, który sprawuje Dyrektor

Centrum.

7.  Obowiązki nauczycieli wynikające z ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy w szkole:

a)   nauczyciel lub inny pracownik Centrum, jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i zawiadomić natychmiast o wypadku lekarza lub pielęgniarkę oraz Dyrektora Centrum, pracownika służby BHP,

b)      dokonywanie zmian w miejscu wypadku jest dopuszczalne, jeżeli zachodzi konieczność ratowania osób lub mienia, albo zapobieżenia grożącemu niebezpieczeństwu.

8.  Obowiązki   pracowników   administracji   i    obsługi    zawarte   są   w   zakresie obowiązków    sporządzanym    przez    Dyrektora    Centrum.


 

§2.

1.     W  Centrum   jest   stanowisko    Wicedyrektora   Centrum, który  podlega
bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.
  

2.     Wicedyrektor   realizuje   zadania   z   zakresu   organizowania   i   nadzoru   pracy dydaktycznej nauczyciel, realizacji poszczególnych programów nauczania.

3.     Szczegółowe     kompetencje     Wicedyrektora     określa     zakres     obowiązków sporządzony przez Dyrektora Centrum.

4.Wicedyrektor zastępuje podczas nieobecności Dyrektora Centrum.

 

 

 

ROZDZIAŁ 7

 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE  DOTYCZĄCE      UCZNIÓW I      SŁUCHACZY CENTRUM

§1.

1.     Uczniowie i słuchacze zobowiązani są do:

1)  Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. W razie nieobecności     na zajęciach dostarczania opiekunowi klasy w ciągu tygodnia pisemnego usprawiedliwienia, a w przypadku przewidywanej dłuższej niezdolności w zajęciach powiadomić dyrekcję CKP,

2)     zaliczania egzaminu sprawdzającego umiejętności na każdym dziale,

3)     terminowego przystąpienia do egzaminu zaliczającego daną formę zajęć dydaktycznych zrealizowanych w Centrum,

4)     godnego i kulturalnego zachowania w Centrum i poza nim,

5)     podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom nauczycieli, Dyrektora Centrum i Rady Pedagogicznej,

6)     przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Centrum,

7)     stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości, pomagania słabszym, przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy fizycznej i psychicznej, szczególnie nad uczniami słabszymi,

8)     pomagania kolegom w nauce, szczególnie tym, którzy mają trudności w nauce powstałe z przyczyn od nich niezależnych,

9)     wystrzegania się wszelkich szkodliwych nałogów ( palenia papierosów,
picia alkoholu, używania narkotyków),

10) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o estetykę ubioru,

11) przeciwdziałania wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków ucznia (słuchacza), dbania o powierzone mienie, przestrzegania porządku w Centrum, dbania o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu Centrum,

12) posiadania odzieży ochronnej na zajęciach praktycznej nauki zawodu.

 

2. Uczniowie i słuchacze mają prawo do:

1)           korzystania z pomieszczeń do nauki w Centrum,

2)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

4)     swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Centrum, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza się tym dobra innych osób,

5)     warunków pobytu w Centrum zapewniających bezpieczeństwo,

6)           przedstawiania nauczycielowi lub Dyrektorowi swoich problemów w celu uzyskania porady,

7)     zgłaszania do Dyrektora lub Rady Pedagogicznej uwag dotyczących organizacji zajęć i warunków nauki,

8)           pomocy w przypadku trudności w nauce,

9)     zapoznawania się z programem nauczania oraz z zasadami i kryteriami oceny stosowanymi przez nauczyciela,

 

10)            poszanowania   godności   własnej   w   sprawach   osobistych,   rodzinnych i koleżeńskich,

11)            obiektywnej, jawnej oceny swojej wiedzy i umiejętności zgodnie z WSO,

12)            otrzymania dokumentów potwierdzających przebieg nauki i egzaminów,

13)            pisemnego odwołania lub złożenia skargi do Dyrektora Centrum.

 

3.Nagrody i kary :

W Centrum, za wyniki w nauce oraz postawę godną naśladowania przewiduje się następujące nagrody:

 

a)     wyróżnienie ustne,

b)          wyróżnienie pisemne,

c)           nagroda rzeczowa,

Za niewłaściwe zachowanie za godziny nieobecne nieusprawiedliwione, nagminne opuszczanie zajęć, łamanie regulaminu zajęć praktycznych przewiduje się następujące kary:

a)    upomnienie ustne,

b)  uwaga pisemna do dziennika,

c)  pisemna nagana (wpis do dziennika) Dyrektora CKP z natychmiastowym      powiadomieniem rodziców (opiekunów prawnych),

d)   skreślenie z listy uczniów lub słuchaczy po zapoznaniu się z opinią Rady Pedagogicznej.

 

 

4.  Tryb odwoławczy

a)    Jeżeli karę wyznaczył nauczyciel, to odwołanie składa się do Dyrektora

b)   Jeżeli karę ustalił Dyrektor to odwołanie składa się do Kuratorium.

 

4. Dyrektor Centrum na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia pełnoletniego lub słuchacza z listy uczących się w Centrum za:

a)   kradzież lub inne przestępstwo ścigane z mocy prawa,

b)  handel narkotykami lub używanie ich na terenie Centrum lub poza,

c)   spożywanie  alkoholu   lub   stan  wskazujący  na  nietrzeźwość  na  terenie obiektów CKP,

d)    wybryki chuligańskie, pobicia, rozboje,

e)           psychiczne i fizyczne znęcanie się nad współuczestnikami szkolenia,

f)             świadome   i   celowe  niszczenie   mienia  oraz   spowodowanie   zagrożenia pożarowego,

g)    niestosowanie się do poleceń nauczycieli i Dyrektora Centrum, w przypadkach, gdzie ma to demoralizujący wpływ na grupę uczniów lub stwarza zagrożenie dla osób biorących udział w szkoleniu.

 

ROZDZIAŁ 8

REKRUTACJA

 

§1.

 

W Centrum kształcą się uczniowie (słuchacze) i inne osoby skierowane na podstawie umów lub porozumień zawartych pomiędzy Centrum a szkołami i innymi jednostkami i instytucjami na rzecz których Centrum wykonuje swoje zadania statutowe.

 

 

ROZDZIAŁ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1.

Centrum używa pieczęci urzędowej o następującej treści:

CENTRUM     KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

      13-100 Nidzica ul. Wyborska 10.

            tel./fax (089) 6252471

§2.                                

Centrum   prowadzi   i   przechowuje   dokumentację      zgodnie   z   odrębnymi przepisami.

§ 3.                                                    

Zasady gospodarki finansowej Centrum określają odrębne przepisy.

 

§4.

W sprawach  nieuregulowanych  w niniejszym  Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy o systemie oświaty.

§ 5.

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.